Povinnosti plátce mzdy

Výpočet srážek ze mzdy

Stanovuje zákon č. 99/1963 Sb.,  občanský soudní řád, a to v § 279 a násl.. Výpočtová pravidla a shrnutí všech povinností zaměstnavatele můžete najít i na www.vyplata.cz , v kategorii výpočty – výše nezabavitelné částky ze mzdy. Zde najdete kalkulačku pro výpočet částky, která musí zaměstnanci být minimálně vyplacena a částky, které mu mohou být strženy, a to jak pro případ přednostní, tak i nepřednostní pohledávky. Pokud je pohledávka přednostní, pak je uvedená skutečnost, že jde o přednostní pohledávku, výslovně v našem příkaze uvedena.  V případě pochybností lze požádat o výpočet dle § 288 i pověřeného soudního exekutora.

Dotaz na soudního exekutora

Prostřednictvím elektronického podání (mailem s uvedením naší sp.zn. 187 Ex ...) na urad@eumohyla.cz nebo telefonickým dotazem je možno u soudního exekutora zjistit aktuální výši pohledávky, případného příslušenství, případných sankcí a nákladů exekuce.

Odkdy srážet a kdy vyplatit provedené srážky

Plátce mzdy je povinen provádět srážky ze mzdy od okamžiku doručení exekučního příkazu (zasíláme i s přílohou usnesením o nařízení exekuce, na jehož základě je právě ten konkrétní exekuční příkaz vydán). Vyplatit provedené srážky musí v okamžiku nabytí právní moci exekučního příkazu a současně právní moci usnesení o nařízení exekuce. V případě, že exekuce v okamžiku vydání exekučního příkazu dosud nebyla pravomocná, obdržíte od nás následně vyrozumění o právní moci usnesení o nařízení exekuce, jehož přílohou bude i usnesení o nařízení exekuce s vyznačenou doložkou právní moci, na jeho základě je konkrétní exekuční příkaz vydán.

Změna plátce mzdy

Změní-li se po vydání exekučního příkazu  plátce mzdy, vztahuje se tento exekuční příkaz i na mzdu povinného u nového plátce mzdy! Povinnost provádět srážky vzniká novému plátci mzdy již dnem, kdy se od povinného nebo od dosavadního plátce mzdy dozví, že bylo soudním exekutorem rozhodnuto o provedení exekuce srážkami ze mzdy povinného a pro jaké pohledávky.

Zaměstnavatel přijímající povinného

Ten, kdo přijímá zaměstnance do práce, je povinen vyžádat si od něho potvrzení vystavené tím, u koho naposledy pracoval, o tom, zda byla nařízena exekuce srážkami z jeho mzdy, kterým soudním exekutorem a v čí prospěch. Takové potvrzení je povinen každý zaměstnavatel vydat zaměstnanci, který u něho přestal pracovat. Zjistí-li ten, u koho povinný nastoupil nově do práce, že exekuční příkaz přikázáním pohledávky srážkami ze mzdy, oznámí to bez odkladu soudnímu exekutorovi, který o tomto způsobu provedení exekuce rozhodl.

Povinnosti při zániku pracovního poměru

Přestal-li povinný pracovat u dosavadního plátce mzdy, musí to plátce mzdy oznámit do jednoho týdne soudnímu exekutorovi, který o srážkách ze mzdy rozhodl. Zároveň zašle soudnímu exekutorovi vyúčtování srážek, které ze mzdy povinného provedl a vyplatil soudnímu exekutorovi a oznámí soudnímu exekutorovi, pro které pohledávky byla dále nařízena exekuce srážkami ze mzdy a jaké pořadí mají tyto pohledávky.


Aktuality

05.12.2018

Oznámení o zrušení úředních hodin

31.12.2018 jsou úřední hodiny z technických důvodů zrušeny.

Kontakt

 


eBRÁNA webarchitect